trick

{trik}
I. 1. хитрост, измама
a dirty/dog's/mean/nasty/shabby/scurvy TRICK мръсен номер, долна/гадна постъпка, подлост
to play/serve someone a TRICK измамвам/изхитрявам/изигравам някого
you shall not serve that TRICK twice този номер втори път няма да мине
he knows a TRICK or two, he's up to every TRICK разг. той не e вчерашен, знае ги всякакви, изпечен е, бива си го
how's TRICKs? sl. как си? как вървят работите? to do the TRICK свършвам работа
to play a (dirty) TRICK on someone изигравам (мръсен) номер на някого
a TRICK worth two of that разг. по-добър начин/средство от този/твоя
the TRICKs of the trade похвати, шмекерии (търговски, занаятчийски и пр.)
2. фокус, трик, проява на умение/ловкост
TRICK film мултипликационен/анимационен/рисуван филм, трикфилм
TRICK lock секретна ключалка с шифър
3. шега, номер, дяволия, магария
TRICKs of fortune превратности на съдбата
you have been up to your old TRICKs ти пак започна старите си номера
to be up to someone's TRICKs мога да се справя с/разбирам номерата/дяволиите на някого
4. илюзия, измама
a TRICK of vision оптическа измама
5. особеност, характерност
странна привичка, маниерност, ексцентричноcт
6. цака, леснина
to get/learn the TRICK of it хващам/научавам му цаката/хватката
to do the TRICK sl. намирам му колая, свършвам работата, постигам целта си
7. карта ръка, взятка
8. мор. смяна при кормилото
to have/stand/take one's TRICK at the wheel дежуря на кормилото
9. ам. дреболия, джунджурийка
рl партакеши
II. 1. измамвам, изигравам, излъгвам
to TRICK the truth out of someone научавам с хитрост истината от някого
2. разг. труфя, украсявам (out, up)
* * *
{trik} n 1. хитрост, измама; a dirty/dog's/ mean/nasty/shabby/s(2) {trik} v 1. измамвам, изигравам, излъгвам; to trick the truth o
* * *
цака; чалъм; шашма; фокус; шега; хитрина; характерност; шмекерия; трик; уловка; особеност; взятка; леснотия;
* * *
1. a dirty/dog's/mean/nasty/shabby/scurvy trick мръсен номер, долна/гадна постъпка, подлост 2. a trick of vision оптическа измама 3. a trick worth two of that разг. по-добър начин/средство от този/твоя 4. he knows a trick or two, he's up to every trick разг. той не e вчерашен, знае ги всякакви, изпечен е, бива си го 5. how's tricks? sl. как си? как вървят работите? to do the trick свършвам работа 6. i. хитрост, измама 7. ii. измамвам, изигравам, излъгвам 8. the tricks of the trade похвати, шмекерии (търговски, занаятчийски и пр.) 9. to be up to someone's tricks мога да се справя с/разбирам номерата/дяволиите на някого 10. to do the trick sl. намирам му колая, свършвам работата, постигам целта си 11. to get/learn the trick of it хващам/научавам му цаката/хватката 12. to have/stand/take one's trick at the wheel дежуря на кормилото 13. to play a (dirty) trick on someone изигравам (мръсен) номер на някого 14. to play/serve someone a trick измамвам/изхитрявам/изигравам някого 15. to trick the truth out of someone научавам с хитрост истината от някого 16. trick film мултипликационен/анимационен/рисуван филм, трикфилм 17. trick lock секретна ключалка с шифър 18. tricks of fortune превратности на съдбата 19. you have been up to your old tricks ти пак започна старите си номера 20. you shall not serve that trick twice този номер втори път няма да мине 21. ам. дреболия, джунджурийка 22. илюзия, измама 23. карта ръка, взятка 24. мор. смяна при кормилото 25. особеност, характерност 26. рl партакеши 27. разг. труфя, украсявам (out, up) 28. странна привичка, маниерност, ексцентричноcт 29. фокус, трик, проява на умение/ловкост 30. цака, леснина 31. шега, номер, дяволия, магария
* * *
trick [trik] I. n 1. номер, хитрост, измама, подлост, низост; лъжа; confidence \trick измама на доверието; by \trick с измама, чрез измама; a dirty (dog's, mean, nasty, shabby, scurvy) \trick лоша шега, мръсен номер, подлост, долна (гадна) постъпка; to play s.o. a \trick измамвам (изхитрям, изигравам) някого; you shall not serve that \trick twice втори път този номер не минава, не можеш ме измами; he knows a \trick or two, he's up to every \trick разг. той (ги) знае всякакви, той е голям шмекер; той е изпечен, бива си го, не е вчерашен; \tricks of the trade съответните шмекерии (за даден бранш); not to miss a \trick ориентиран съм в ситуацията и не пропускам възможност; винаги излизам на далавера; the oldest \trick in the book стар (изтъркан) номер; to turn a \trick sl хващам клиент (за проститутка); 2. фокус, трик; parlour \tricks салонни таланти; \trick film мултипликационен (рисуван) филм, трикфилм; \trick lock секретна ключалка (с шифър); 3. шега, подигравка, разг. майтап; to play a \trick on s.o. устройвам някому шега (номер); \tricks of the fortune превратностите на съдбата; \trick of the senses (imagination) измама на сетивата (въображението); 4. особеност, характерност, специфичност, индивидуалност, привичка, маниер; \tricks of the trade специфични похвати, тънкости; 5. цака, леснотия; a couple of kind words did the \trick няколко любезни думи свършиха работа; I don't know (I haven't got) the \trick of it не знам как се прави, не му знам цаката; to get (learn) the \trick of it научавам се да правя нещо както трябва, хващам му цаката; he's done the \trick разг. той му намери колая; I know a \trick worth two of that знам по-хубаво средство (нещо); имам по-добър план; how's \tricks жарг. как си? как е работата? 6. карти взятка, ръка; the odd \trick решаващата взятка; 7. мор. смяна при кормилото; to have (stand, take) o.'s \trick at the wheel дежуря на кормилото; на смяна съм; 8. ам. джунджурийка, дреболия; pl партакешки, парцалки; \trick or treat ам. казва се от децата на празника на Вси Светии, когато ходят по къщите и събират лакомства; 9. текст. иглен канал; II. v 1. измамвам, изигравам, излъгвам; подвеждам; to \trick the truth out of s.o. с хитрост научавам от някого истината; 2. разг. труфя, гиздя, украсявам (out, up).

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • trick — trick …   Dictionnaire des rimes

  • trick — ou tric [ trik ] n. m. • 1773; angl. trick « ruse, stratagème », du norm. trikier (→ tricher) ♦ Jeu Au whist, au bridge, La septième levée, qui est la première (après le « devoir ») à compter un point. ⊗ HOM. Trique. ● trick nom masculin (mot… …   Encyclopédie Universelle

  • trick — [trik] n. [ME trik < NormFr trique < trikier < OFr trichier, to trick, cheat, prob. < VL * triccare, altered < ? LL tricare, to deceive, for L tricari, to make trouble < tricae, vexations, tricks < IE * treik < base * ter …   English World dictionary

  • Trick 77 — Trick 17 wird im Sprachgebrauch als Beschreibung eines Lösungweges bei Problemen verwandt. Einerseits werden damit Lösungwege bezeichnet, die originell oder ungewöhnlich sind. Eine solche Lösung kann jedoch nur bei Erfolg Trick 17 genannt werden …   Deutsch Wikipedia

  • Trick — Trick, n. [D. trek a pull, or drawing, a trick, trekken to draw; akin to LG. trekken, MHG. trecken, trechen, Dan. tr[ae]kke, and OFries. trekka. Cf. {Track}, {Trachery}, {Trig}, a., {Trigger}.] 1. An artifice or stratagem; a cunning contrivance;… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Trick 17 — wird im Sprachgebrauch als Beschreibung eines Lösungsweges bei Problemen verwendet. Einerseits werden damit Lösungswege bezeichnet, die originell oder ungewöhnlich sind. Eine solche Lösung kann jedoch nur bei Erfolg Trick 17 genannt werden, da… …   Deutsch Wikipedia

  • trick — ► NOUN 1) a cunning or skilful act or scheme intended to deceive or outwit someone. 2) a skilful act performed for entertainment. 3) an illusion: a trick of the light. 4) (before another noun ) intended to mystify or trick: a trick question. 5) a …   English terms dictionary

  • Trick — may refer to: * Trick (film), a 1999 American movie * Trick (TV series), a Japanese TV/movie series * Trick, an illusion or act of misdirection, especially a magic trick * Confidence trick, an attempt to intentionally mislead a person or persons… …   Wikipedia

  • trick — n 1 Trick, ruse, stratagem, maneuver, gambit, ploy, artifice, wile, feint are comparable when they mean an act or an expedient whereby one seeks to gain one s ends by indirection and ingenuity and often by cunning. Trick implies cheating or… …   New Dictionary of Synonyms

  • Trick — ist: aus dem Englischen für Kunststück, Streich von franz. trique = Betrug, Kniff ein pfiffiges Kunststück, z. B. beim Zaubern, siehe Zaubertrick oder Kartentrick ein einzelnes Kunststück eines Artisten, siehe Trick (Zirkus) die englische… …   Deutsch Wikipedia

  • trick — [n1] deceit ambush, artifice, blind, bluff, casuistry, cheat, chicanery, circumvention, con*, concealment, conspiracy, conundrum, cover, deception, decoy, delusion, device, disguise, distortion, dodge*, double dealing, duplicity, equivocation,… …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.